Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn. „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”.

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia

załącznik nr 1 do Umowy – Karta realizacji usług opiekuna w ramach realizacji usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu

załącznik nr 2 do Umowy – Karta zlecenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu i harmonogram  ich realizacji

załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pn. „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu

załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) 

załącznik nr 3a – Oświadczenia Wykonawcy ( prowadzącego działalność gospodarczą) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej)  

załącznik nr 4a – Oświadczenia Wykonawcy ( nieprowadzącego działalności gospodarczej) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

załącznik nr 5 – Wzór wykazu osób

załącznik 6 – Wzór umowy

załącznik nr 7 – Wzór oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik nr 8 -Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

umowa załącznik nr 1 do SWZ -formularz ofertowy