Obiady w szkole

Dzieciom z rodzin w trudnej sytuacji życiowej istnieje możliwość opłacania kosztów jednego gorącego posiłku dziennie w miejscu nauki.

Do tej formy pomocy kwalifikują się dzieci z rodzin w których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej tj. 771,00zł na osobę  w rodzinie.

Pomoc w postaci obiadów dla dzieci w miejscu nauki jest przyznawana na wniosek opiekuna ustawowego dziecka, po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego. W przypadku zakwalifikowania dziecka do tej formy pomocy pracownik socjalny informuje szkołę , która kosztami odpłatności obciążać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.