Projekt – Usługi społeczne w gminie Strumień – Zakończenie

W gminie Strumień dobiegła końca realizacja projektu pn. „Usługi społeczne w gminie Strumień” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 r (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne dla działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Projekt realizowany był od marca 2021 r. Jego pełny koszt stanowiła kwota 1 814 266, 80 zł, z czego 1 542 126,78 zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej europejskich, a 145 141,34 zł stanowiło dofinansowanie z Budżetu Państwa. Gmina Strumień przystępuje obecnie do działań zapewniających trwałość realizacji usług na poziomie zbliżonym do tych w projekcie, w postaci gotowości do zapewnienia 50 miejsc w Klubie Seniora, 2 miejsc w mieszkaniu wspomaganym, zatrudnienia opiekunów i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zgodnie z dokumentacją projektową tzw. wskaźnikiem kluczowym, przy czym warto podkreślić, iż ostateczna ilość świadczonych usług oraz zatrudnionego personelu zależna będzie od zgłoszenia się zapotrzebowania na dany rodzaj usługi oraz rozpatrywanej indywidualnie adekwatności ich przyznania danej osobie. Koordynacją działań zapewniających trwałość projektu zajmować się będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.