Program – Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskała w 2023 roku środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, którego zadaniem jest wspieranie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, która jest elementem systemu pomocy społecznej polegającą na czasowym zapewnieniu usługi opiekuńczej nad osobą niesamodzielną, a co za tym idzie odciążeniu od codziennych obowiązków opiekunów osób niepełnosprawnych. Zabezpieczenie opieki dokonuje się w zastępstwie za opiekuna faktycznego w związku m.in. z potrzebą załatwienia spraw dnia codziennego, odpoczynkiem itd.

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usług Opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach programu.

Całkowita wartość zadania : 69 523,20 zł.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego: 69 523,20 zł.

Termin realizacji zadania: 01.02.2023 r. – 31.12.2023 r.

Na terenie Gminy Strumień wsparciem objęto 8 osób, w tym 5 dzieci.

Informacje dotyczące Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień.

tel.  33 8571 461
e-mail: mops@um.strumien.pl