Program – Opieka wytchnieniowa – edycja 2024

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pozyskał w 2024 roku środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację Zadania w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego ” – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

– dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) – poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki nad osobą z niepełnosprawnością dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw życiowych.

Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Uczestnik, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach programu.

Całkowita wartość zadania : 97 920,00 zł, w całości dofinansowana ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Termin realizacji zadania: 02.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Informacje dotyczące Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień.

tel. 33 8571 461

e-mail: mops@um.strumien.pl

Plakat – Opieka wytchnieniowa – edycja 2024