Bon energetyczny

Od 1 sierpnia do 30 września 2024 r. będzie można składać wnioski o wypłatę bonu energetycznego.

Bon energetyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2500 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – za 2023 rok.

Wysokość bonu energetycznego wynosi:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 300 lub 600 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2500 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 400 lub 800 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 500 zł lub 1000 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 600 zł lub 1200 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1700 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota bonu przysługuje w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2023 r. poz. 2496), do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

W przypadku bonu energetycznego obowiązywać będzie tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że bon będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Jak złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wnioski można składać w terminie od sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r.:

  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP;
  • tradycyjnie (papierowo):
  • osobiście – siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18 w godzinach pracy MOPS tel. 33 8 570 103;
  • za pośrednictwem poczty.

Wnioski o wypłatę bonu energetycznego złożone po dniu 30 września 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

 Formularz wniosku  do pobrania:

Bon energetyczny – wniosek

Prosimy o wpisanie w druk wniosku adresu poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu bonu energetycznego.

Ustawa o bonie energetycznym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 23 maja 2024 o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (tj. Dz.U. 2024.859).