Informacje na temat przemocy

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to :

Przemoc fizyczna : bicie, kopanie, popychanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie itp.
Przemoc psychiczna : wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi itp.
Przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, nieakceptowanych praktyk seksualnych, seksu z osobami trzecimi itp.
Przemoc ekonomiczna: uniemożliwianie dostępu do rodzinnych środków finansowych i możliwości ich pozyskiwania – odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb rodziny
Inny rodzaj zachowań:
– niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie;
– pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb.

S K U T K I  P R Z E M O C Y !
Pamiętaj!!! Przemoc raz zastosowana powtarza się.

Długotrwałe trwanie w przemocy prowadzi do zaburzeń charakterystycznych dla osób przeżywających ekstremalne, traumatyczne doświadczenia. Osoby przystosowują się powoli do roli ofiary i przestają się bronić.

Dzieci wzrastające w domu pełnym napięć, konfliktów i agresji doznają wiele poważnych szkód zarówno fizycznych jak i psychicznych, których skutki są odczuwalne w życiu dorosłym.

Dzieci potrzebują oparcia i spokoju.

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej pamiętaj, że:
Twoim moralnym i prawnym obowiązkiem jest zareagowanie i zgłoszenie tego faktu odpowiednim instytucjom.

Musisz wiedzie, że:
♦ Nic nie usprawiedliwia przemocy!
♦ Przemoc to zachowanie wyuczone, którego można się oduczyć!
♦ Przemoc nie kończy się sama z siebie!
♦ Przyczyną przemocy nie jest uzależnienie sprawcy od alkoholu i nie zwalnia go ono od odpowiedzialności za stosowanie przemocy!
♦ Nie ma żadnego powodu do ukrywania przestępstw, a przemoc w rodzinie jest przestępstwem!

POZNAJ WRESZCIE SWOJE PRAWA I DOPOMINAJ SIĘ O ICH RESPEKTOWANIE

Podjęcie interwencji w rodzinie dotkniętej przemocą odbywa się na podstawie procedury „Niebieska Karta”.
Procedura „Niebieska Karta” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, policji, oświaty (nauczyciel, pedagog, wychowawca), ochrony zdrowia (lekarz, pielęgniarka) i gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Wszczęcie tej procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie (Art. 9 d ustawy o przeciwdziałaniu przemocy).
Informacja dotycząca sytuacji rodzinnej w związku ze wszczęciem procedury Niebieska Karta zostanie przekazana przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, który podejmie dalsze działania.

PRAWO CHRONI CIEBIE I TWOJĄ RODZINĘ

Każdy człowiek ma prawo do:
– bezpieczeństwa, godności, nienaruszalności mienia.
Różne zachowania sprawców przemocy w rodzinie, które naruszają prawa członków rodziny mogą być –
i są ścigane przez prawo.
Polskie prawo ściga sprawców przestępstw przeciwko osobom bliskim za:
♦ znęcanie się psychiczne lub fizyczne nad osobą najbliższą lub inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 207 k.k.
♦ doprowadzenie innej osoby do obcowania płciowego przemocą , groźbą bezprawną lub podstępem oraz doprowadzenie w ten sam sposób innej osoby do poddania się innej czynności seksualnej lub wykonania takiej czynności (przestępstwo to popełnia również małżonek, który dopuszcza się zgwałcenia współmałżonka ) – art. 197 k.k.
♦ pozbawienia człowieka wolności – art. 189 k.k.
♦ porzucenie wbrew obowiązkowi troszczenia się o małoletniego poniżej 15 lat albo o osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny – art. 210k.k.
♦ obcowanie płciowe z małoletnim poniżej 15 lat lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom lub do ich wykonania – art. 200 k.k.
♦ rozpijanie małoletniego przez dostarczanie mu napoju alkoholowego, nakłanianie go do spożycia takiego napoju – art. 208 k.k.