Miejski Zespół Interdyscyplinarny

W ramach realizacji zadań ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Strumień działa Miejski Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy powołany przez Burmistrza Miasta Strumienia.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, oświaty, Policji, ochrony zdrowia oraz kuratorzy sądowi i prokurator. Obsługą administracyjną Zespołu zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18, tel. 33 8571460, 33 8571462.

Zadania Zespołu:

  1. Diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;

  2. Podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą, w celu przeciwdziałania temu zjawisku;

  3. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

  4. Inicjowanie interwencji w rodzinach dotkniętych przemocą ;

  5. Podejmowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;

  6. Powoływanie grup roboczych, których zadaniem jest praca z indywidualnym przypadkiem;