Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023

 

Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość pozyskanych środków Funduszu na realizację Zadania wynosi: 124 441,02 zł.

Całkowita wartość zadania 124 441,02 zł.

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 3 asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy będą świadczyć pomoc środowiskową siedmiu beneficjentom Programu.

Głównym celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji

 2. osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

 3.  traktowani na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,

 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,

 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych

 • organizacji wyjść do domu, pracy, placówek oświatowych, miejsc kultu religijnego, znajomych, rodziny itd.

 • zakupach

 • załatwianiu spraw urzędowych

 • korzystaniu z dóbr kultury itd.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystenta w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego. 

Informacje dotyczące Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień.

tel.  33 8571 461
e-mail: mops@um.strumien.pl