Program – Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla jednostek samorządu terytorialnego Edycja 2024

 

Gmina Strumień przystąpiła do realizacji rządowego programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Celem rozpowszechnienia usług asystencji osobistej jest zwiększenie szans osób
z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Całkowita wartość zadania 358 428, 00 zł.

Termin realizacji zadania: 01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności

łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności –

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności

stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia,

rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i

art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystenta w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego.

Informacje dotyczące Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu

ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

tel. 33 8571 461

e-mail: mops@um.strumien.pl

Plakat – Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024