Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie na stanowiskach terapeuty zajęciowego, psychologa oraz pielęgniarki. Osoby zainteresowane zobowiązane są posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wymagane doświadczenia zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 16.02.2023 (Dz.U.2023 poz.395) w/s specjalistycznych usług opiekuńczych. Czytaj dalej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza osoby zainteresowane do składania ofert celem świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób zaburzonych psychicznie

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 25 lipca 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 16:00 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Zarząd Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, że będzie wydawana żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności w dniu 6 czerwiec 2023 r. tj. wtorek od godz. 9:00 – 15:30 w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Strumieniu.

Czytaj dalej Wydawanie żywność w ramach programu pomoc Unii Europejskiej dla najuboższej ludności

Informacja na temat zmiany dyżuru Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. narkomanii i innych uzależnień

Informujemy, że dyżur Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. narkomanii i innych uzależnień w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu przy ul. 1 Maja 18, zaplanowany na drugi czwartek miesiąca czerwca 2023 r. zostaje przeniesiony na dzień 5 czerwca 2023 r. w godz. 15:00 do 17:00.

Dyżur ustalony na czwarty czwartek miesiąca tj. 22 czerwca 2023 r. w godz. od 15:30 do 17:30 pozostaje bez mian.

Sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż złożył zestawienie oraz sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022.

Zrealizowano 2127 godzin usług dla 9 osób niepełnosprawnych, w tym 3 dzieci do 16 roku życia.

Czytaj dalej Sprawozdanie z realizacji programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość pozyskanych środków Funduszu na realizację Zadania wynosi: 124 441,02 zł

Całkowita wartość zadania 124 441,02 zł.

Termin realizacji zadania: 01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 3 asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy będą świadczyć pomoc środowiskową siedmiu beneficjentom Programu.

Głównym celem programu jest realizacja usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Czytaj dalej Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o aktualizacji specyfikacji warunków zamówienia publicznego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje, iż w dniu 20.02.2023 r. aktualizuje specyfikację warunków zamówienia publicznego pod nazwą „REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNEJ 11 W STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCHwraz z aktualizacją dokumentacji technicznej.

Więcej szczegółów na stronie BIP.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu.” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Czytaj dalej Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych ”, dofinansowanego ze środków grantu: „Krok ku samodzielności w Strumieniu”, w ramach projektu pt.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, w ramach środków z: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Więcej informacji na stronie BIP.