Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Czytaj dalej Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych ”, dofinansowanego ze środków grantu: „Krok ku samodzielności w Strumieniu”, w ramach projektu pt.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, w ramach środków z: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Więcej informacji na stronie BIP.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenie usług opiekuna na rzecz Uczestników Programu „Opieka Wytchnieniowa” — edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie świadczenia usług asystenckich na rzecz uczestnictwa programu “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej szczegółów na stronie BIP: https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Więcej szczegółów na stronie BIP:

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenckich

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N

Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

Fundacja ADRA Polska otworzyła w Katowicach Centrum Integracyjne dla Cudzoziemców (CIC). Placówka zapewnia kompleksowe, eksperckie wsparcie mające na celu integrację przymusowych migrantów z Ukrainy z polskim społeczeństwem. W styczniu dodatkowo dla kobiet zostaną zorganizowane warsztaty psychologiczne „Droga do nowej siebie”.

Nowo otwarta placówka zapewnia przede wszystkim możliwość nauki języka polskiego, wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe oraz pomoc w sprawach formalnych związanych z życiem w Polsce, m.in. pomoc w zapisaniu dziecka do szkoły, w uzyskaniu świadczenia 500+ itp. Beneficjenci będą mogli otrzymać również paczki z żywnością i artykułami higienicznymi.

Czytaj dalej Uchodźcy z Ukrainy przebywający w województwie śląskim znajdą pomoc w Katowicach

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023

Osoby uprawnione do zwrotu VAT za gaz w 2023 roku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, o zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do ogrzewania domu lub mieszkania.

Kryterium dochodowe

Warunkiem otrzymania refundacji jest spełnienie kryterium dochodowego, które podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, wynosi:

  • 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,
  • 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Czytaj dalej Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych do celów grzewczych

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zatrudni lektora języka polskiego prowadzącego zajęcia w ramach projektu pt. „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – GMINA STRUMIEŃ” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne.

Czytaj dalej Ogłoszenie o zatrudnieniu