Informacja na temat projektu Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień

Projekt „Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Gmina Strumień”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, dla poddziałania: 9.2.10. Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania i integracja ze środowiskiem lokalnym rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie gminy Strumień. Główną formą realizacji projektu jest asystentura rodzinna, dzięki której rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych i adaptacji do nowego środowiska zostaną wzmocnione poprzez nabycie nowych umiejętności, kompetencji oraz integrację w środowisku lokalnym. Drugą z form wsparcia jest pomoc w adaptacji do nowego środowiska poprzez naukę języka polskiego. Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2022 r. do 30.06.2023 roku.

Wsparciem w projekcie objętych zostanie 90 osób.

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Kwota przeznaczona na realizacje projektu to 112 436,00, w tym 95 570,60zł dofinansowania oraz 16 865,40zł ze środków własnych gminy.