Spotkanie organizacyjne w ramach kursu “Prawo jazdy kat. B.”

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

odbędzie się w następujących terminach:

02.07.2016 r. od 15.00-20.00

09.07.2016 r. od 15.00-20.00

Spotkania odbywać się będą w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58.