Kurs Prawo Jazdy Kat „B”

Spotkanie organizacyjne kursu Prawo Jazdy Kat. B w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, odbędzie się w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu, ul. Londzina 58 w dniu 30.06.2016 r. (czwartek) w godz. od 18.00 – 20.00. Spotkanie poprowadzi Pan Jarosław Grzegorzek z Ośrodka Szkolenia Kierowców w Skoczowie.