Diagnoza potrzeb w Gminie Strumień. Utworzenie Centrum Integracji Społecznej.

Gmina Strumień planuje przystąpić do realizacji projektu partnerskiego, którego celem będzie utworzenie Centrum Integracji Społecznej w Gminie Strumień. Projekt ma obejmować kompleksowe działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym, zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie.

W ramach działania planuje się zorganizowanie wsparcia m.in. w formie:

  • Kursów i szkoleń zawodowych,
  • Staży,
  • Poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy,
  • Specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym;
  • Rozwoju umiejętności i kompetencji miękkich,
  • Usług wspierających osoby z niepełnosprawnością, w tym koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej;
  • Organizowanie i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych,
  • Skierowanie i sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym oraz kosztów z nimi związanych,
  • Certyfikowanych kursów i szkoleń w formie uzupełniającej edukację

Dodatkowo w ramach Centrum Integracji Społecznej planuje się utworzenie warsztatów w formie np.: remontowo – gospodarczego, utrzymania porządku i terenów zielonych, opiekuńczo – pielęgnacyjnego(dla osób z wykształceniem min. średnim), gastronomiczno – cateringowego, pralni ekologicznej, utrzymania terenów zielonych oraz czystości i porządku na obiektach mieszkalnych, usług krawieckich.

Uczestnicy działań prowadzonych w ramach Centrum Integracji Społecznej będą otrzymywać świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych.

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Strumieniu! Zgłaszanie potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno – zawodowej możliwe jest bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, a także mailowo oraz telefonicznie.

Miejski Ośrodek Pomocy w Strumieniu Ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

Godziny otwarcia Ośrodka: poniedziałek – czwartek 7.00 – 15.00, środa 7.00 – 16.00, piątek 7.00 – 14.00

Mail: mops@um.strumien.pl

Telefon: 33 85714614 , 33 8571462