Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usług społecznych dla mieszkańców gminy Strumień w ramach lokalnego planu deinstytucjonalizacji usług społecznych ”, dofinansowanego ze środków grantu: „Krok ku samodzielności w Strumieniu”, w ramach projektu pt.: „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”, w ramach środków z: Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój Usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Więcej informacji na stronie BIP.