Zainaugurowano Kartę Seniora w gminie Strumień

Gmina Strumień przystąpiła do programu „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” podpisując porozumienie o partnerstwie ze Stowarzyszeniem MANKO z Krakowa, wydawcą magazynu „Głos Seniora”. Oznacza to, że każdy mieszkaniec Gminy, który ukończył 60 lat będzie mógł ubiegać się o wydanie bezpłatnej karty upoważniającej do korzystania ze zniżek i licznych promocji oferowanych przez partnerów w całej Polsce.

Czytaj dalej Zainaugurowano Kartę Seniora w gminie Strumień

Przedsiębiorco! Zostań Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora

Program „Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora” to istotny element kształtującej się polityki senioralnej tworzonej przez naszą gminę. Stanowi jedno z działań jakie gmina podejmuje i zamierza rozwijać na rzecz seniorów.

W związku z przystąpieniem do Programu, Burmistrz Strumienia zaprasza lokalnych przedsiębiorców i instytucje do dołączenia do grona Partnerów Programu. Celem jest stworzenie bogatej lokalnej oferty z ulgami i zniżkami, do których będzie uprawniała Karta Seniora.

Czytaj dalej Przedsiębiorco! Zostań Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora

Informacja Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w sprawie składania wniosków

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu uprzejmie informuje, że od miesiąca lipca 2020 można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do 300+.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz do funduszu alimentacyjnego można składać od lipca 2020 drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu pozyskał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na finansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu pozyskał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby te będą miały możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwieniu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej. Program ma na celu również przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych. Do zadań asystenta należeć będą m.in. pomoc w wyjściu, powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc w zakupach i w załatwieniu spraw urzędowych

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Dofinansowanie zadania odejmuje 100% kosztów jego realizacji.

Realizacja programu obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Kwota pozyskana to 18.720,00 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Strumień na rok 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług polegających na zapewnieniu tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Strumień w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Więcej informacji na stronie www.strumien.bip.net.pl