Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz obywatelom Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy z powodu tych działań przybyli na terytorium Polski, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej niż za okres 120 dni.

Od 24.06.2022 r. Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.
2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:
1) pkt 1 i 2 – przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
2) pkt 4 – przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
3) pkt 5 – przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
4) pkt 6 – przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Świadczenie w wysokości 40 zł dziennie za osobę będzie wypłacane „z dołu” za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w terminie miesiąca od dnia ich złożenia. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

W Gminie Strumień wnioski rozpatrywane będą przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu.

W celu usprawnienia przyjmowania wniosków można je składać w dwóch lokalizacjach, tj. w siedzibie:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1-go Maja 18, 43-246 Strumień w godzinach pracy:

poniedziałek 7:00 – 15:00,
wtorek 7:00 – 15:00,
środa 7:00 – 16:00,
czwartek 7:00 – 15:00,
piątek 7:00 – 14:00

oraz Urzędu Miejskiego w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień w godzinach pracy:

poniedziałek 7:30 – 15:30,
wtorek 7:30 – 15:30,
środa 7:30 – 16:30,
czwartek 7:30 – 15:30,
piątek 7:30 – 14:30.

Informujemy jednocześnie, iż wnioski w sprawie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, składane mogą być także u pracowników socjalnych także we filiach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu znajdujących się w ośrodkach zdrowia w Pruchnej oraz Drogomyślu.

Załączniki: