Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenckich

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług asystenckich na rzecz Uczestników Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zamawiającego z zakresu jego realizacji zawarty jest na poniższym linku Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

https://mops-strumien.biuletyn.net/?bip=1&cid=38&bsc=N