Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zakończeniu procedury zapytania ofertowego

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zakończeniu procedury zapytania ofertowego w ramach którego wyłoniony został dla Gminy Strumień wykonawca usług schronienia tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób. W załączeniu protokół z procedury oceny ofert.

Protokół z postępowania dotyczący wyłonienia wykonawcy