Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko Księgowy

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu informuje o zamiarze zatrudnienia pracownika na stanowisko: Księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu w wymiarze 1 etatu na podstawie umowy o pracę w na czas określony w celu zastępstwa za nieobecnego pracownika.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie średnie, policealne, pomaturalna szkoła zawodowa o kierunku rachunkowość i co najmniej 2-letni staż pracy w księgowości lub wyższe,

 • znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o rachunkowości,

 • znajomość rozporządzeń w zakresie rachunkowości, sprawozdawczości budżetowej i gospodarki finansowej jednostek budżetowych,

 • znajomość programu Płatnik.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości w jednostce budżetowej,

 • preferowana znajomość obsługi programu finansowo-księgowego „Rekord”,

 • kierunkowe wykształcenie w zakresie rachunkowości lub finansów,

 • dyspozycyjność,

 • zdyscyplinowanie, samodzielność i dokładność,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętności analityczne,


Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej w układzie klasyfikacji budżetowej,

 • obsługa systemu łączności elektronicznej z bankiem,

 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej z ZUS i Urzędem Skarbowym,

 • właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji wytworzonej na stanowisku pracy w sposób określony instrukcją kancelaryjną,

 • opracowywanie wymaganych sprawozdań w zakresie prowadzonych spraw,

 • wypełnianie obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i innych przepisów związanych z wynagrodzeniami.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

 • oświadczenie o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.


Składanie ofert:

 • Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „konkurs na stanowisko Księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej” w terminie do 16 lutego do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18.

 • Oferty, które wpłyną do MOPS w Strumieniu niekompletne lub po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci zakwalifikowani do II etapu zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie.

 • Kandydatów zakwalifikowanych do II etapu naboru zaprasza się na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w dniu 17 luty 2017 r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.


Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Strumieniu