Informacja o kwotach przeznaczonych na realizację usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu działając zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn. zm) informuje o kwotach przeznaczonych na realizację usług w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn „Realizacji usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznych MOPS w Strumieniu”.

Informacja