Zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania: “Kurs komputerowy z obsługą Internetu…”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

Kurs komputerowy z obsługą Internetu, połączony z kursem kasy fiskalnej oraz profesjonalną obsługą klienta

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Szczegóły w załączniku: zapytanie kasa fiskalna