Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Trzecie ogłoszenie naboru na stanowisko do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób  z zaburzeniami psychicznymi

Zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia  22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189 poz.1598 z późn. zm.) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu poszukuje osoby do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie gminy Strumień.

Charakter umowy: umowa zlecenie – 4 godziny miesięcznie.

Okres obowiązywania umowy: od 14 listopada 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

Ogólny zakres wykonywania czynności :

– uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia , w tym zwłaszcza:

kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania , motywowanie do aktywności , leczenia i rehabilitacji,

prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie,  także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych

– pomoc mieszkaniowa, w tym: kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu.

Usługi będą świadczone w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy w wymiarze wskazanym przez lekarza.

Niezbędne wymagania:

 1. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki , asystenta osoby niepełnosprawnej , opiekunki środowiskowej , specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 2. Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać, co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek:

– szpitalu psychiatrycznym;

– jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

– placówce terapii lub placówce oświatowej , do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym;

– ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym;

– zakładzie rehabilitacji;

–  innej jednostce niż wymienione w pkt. 1-5 , świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 1. W uzasadnionych przypadkach specjalistyczne usługi mogą być świadczone przez osoby, które zdobywają lub podnoszą wymagane kwalifikacje zawodowe określone wyżej, posiadają co najmniej roczny staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 2, i mają zapewnioną możliwość konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. Osoby świadczące usługi specjalistyczne muszą posiadać udokumentowane przeszkolenie i doświadczenie w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidywanych w zakresie specjalistycznych usług.
 3. Obywatelstwo polskie
 4. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku

Wymagania dodatkowe:

 1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
 2. Spostrzegawczość , podzielność uwagi.
 3. Zrównoważenie emocjonalne.
 4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
 5. Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 7. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 8. Osoba musi być dyspozycyjna , przygotowana do pracy w terenie oraz posiadać umiejętność dobrej organizacji pracy indywidualnej oraz pracy w miejscu zamieszkania klienta.

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1.List motywacyjny i CV, dokumenty aplikacyjne muszą być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

 1. Kserokopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie.
 2. Ewentualne kserokopie referencji z dotychczasowych miejsc pracy.
 3. Oświadczenie osoby, że nie była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, własnoręcznie podpisane.
 4. Oświadczenie osoby , że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, własnoręcznie podpisane.
 5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji własnoręcznie podpisane:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Strumieniu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.)

Komplet dokumentów należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem kuriera (decyduje data wpływu) do dnia 07 listopada  2016 r. do godz. 15.00 na adres:  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, 43-246 Strumień ul. 1 Maja 18  z dopiskiem „Specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna, o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie  http://www.strumien.bip.net.pl/?c=1316 oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 33-8571-462

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu