Odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu

W dniach  04.06.2016 r., 11.06.2016 r. oraz 18.06.2016 r.  w Klubie Integracji Społecznej w Strumieniu odbył się Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych w ramach realizowanego projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Trening prowadziła Pani Dominika Borowska- Stasica. Tematyką Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych był szereg zagadnień z obszaru:

  • Integracja uczestników, osobiste predyspozycje (integracja, zapoznanie, zasady współpracy, ćwiczenia aktywizacyjne, motywowanie do działania w sferze osobistej i zawodowej, budowanie empatycznej więzi oraz współdziałania, asertywna komunikacja, wzorce funkcjonowania interpersonalnego, bariery i zasady dobrego porozumiewania się, pogłębienie świadomości mowy ciała oraz wiedzy o sobie, działania z innymi, świadomość swoich zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz możliwości ich wykorzystywania w przezwyciężeniu kryzysów);
  • Osobiste predyspozycje, komunikacja interpersonalna, motywacja (asertywne radzenie sobie z sytuacjami trudnymi, budowanie postawy samodzielności, odpowiedzialności i poczucia własnej wartości oraz wewnątrzsterowalności, budowanie wiary i pewności siebie w kontaktach interpersonalnych oraz pozytywnego nastawienia do siebie i innych, teoria stresu, metody radzenia sobie z codziennymi stresorami, techniki skutecznej relaksacji oraz odpowiedniego odpoczywania, techniki wpływu społecznego oraz obrona przed manipulacją);
  • Motywacja, techniki wpływu społecznego i obrona przed manipulacją (rola informacji emocji, przekonań i postaw w podejmowaniu decyzji, refleksyjność i bezrefleksyjność jako stan umysłu związane z uleganiem wpływowi).

Mamy nadzieję, że uczestnicy miło i z korzyścią spędzili czas.

Trening_Kompetencji_1Trening_Kompetencji_2 Trening_Kompetencji_3