Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na stanowisko – Asystent rodziny

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na stanowisko – Asystent rodziny –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Więcej szczegółów.