Fundusz Solidarnościowy – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Gmina Strumień po raz kolejny przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2022  zapewnia dostęp do usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a także zapewnienie holistycznego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także stymuluje osobę niepełnosprawną do większej intensyfikacji w podejmowaniu aktywności życiowej. W ramach realizacji usługi asystenckiej prowadzona jest profilaktyka przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczenie społeczne w tym m.in. poprzez umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Wartość finansowania wynosi: 87. 789,00 zł

Termin realizacji zadania: 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy będą świadczyć pomoc środowiskową czterem beneficjentom Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
 3.  traktowani na równi do wymienionych w lit. a i b. zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
 • organizacji wyjść do domu, pracy, placówek oświatowych, miejsc kultu religijnego, znajomych, rodziny itd.
 • zakupach
 • załatwianiu spraw urzędowych
 • korzystaniu z dóbr kultury itd.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 1. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 2. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 3. załatwianiu spraw urzędowych;
 4. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 5. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej
  lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystenta w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego. 

Informacje dotyczące Programu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

tel.  338571 461

email: mops@um.strumien.pl