Dyżury pracowników socjalnych w ramach Projektu

W każdą środę w godz. 16.00-18.00 dyżury pełnią pracownicy socjalni zatrudnieni do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno- zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1, Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym celem zwiększenia efektywności planowanego wsparcia oraz umożliwienia dotarcia do Biura Projektu osobom, których obowiązki życiowe nie pozwalają na stawiennictwo w godzinach otwarcia Ośrodka.