Zaproszenie do złożenia oferty na realizację Treningu Kompetencji i Umiejętności Społecznych

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Trening Kompetencji i Umiejętności Społecznych –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wykonawców zainteresowanych realizacją Zadania w ramach Projektu, prosimy o kontakt z koordynatorem Projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Zapytanie ofertowe: Trening kompetencji i umiejętności społecznych