Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy to nowe świadczenie realizowane w 2022 r. Ma on stanowić wsparcie dla najbardziej potrzebujących obywateli i wskazanym w ustawie cudzoziemcom, by zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Strumień mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień, tel.: 33 85 70 103.

Zgodnie z przepisami prawa dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Taka osoba/rodzina otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny. W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Terminy składania wniosków

Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek do końca stycznia, otrzymają świadczenie w dwóch ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Pozostali, którzy złożą wniosek w terminie od 1 lutego do 31 października, cały dodatek otrzymają w jednej kwocie. Wnioski złożone po 31 października 2022 r. nie będą rozpatrywane!

Wniosek na dodatek osłonowy można złożyć:

 • elektronicznie, za pośrednictwem profilu zaufanego na platformie ePUAP
 • tradycyjnie (papierowo) – na adres pocztowy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień,
 • osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień w godzinach pracy.

Wysokość dodatku rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 600 zł dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
 • 850 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1150 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ważne!

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata rocznie wynosi:

 • 500 zł dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
 • 750 zł dla gospodarstw domowych,
 • 1062,50 zł dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
 • 1437,50 zł dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Wzór wniosku wraz ze wskazówkami, jak go uzupełnić można znaleźć na stronie Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania   (link do strony), a także w załączniku. Można go pobrać również osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień.

Wskazowki_jak_wypelnic_wniosek_o_dodatek_oslonowy

Wzor_wniosku_o_dodatek_oslonowy