Dodatek elektryczny

Od 1 grudnia br. można składać wnioski o dodatek elektryczny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu.

Kto otrzyma dodatek elektryczny?

W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (fotowoltaika) dodatek elektryczny nie przysługuje.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Przez gospodarstwo domowe, rozumie się:

  • osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  • osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga: W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 1 lutego 2023 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, przyznanie dodatku może nastąpić w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego potwierdzone zostanie zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 

Dodatek elektryczny jest przyznawany bez kryterium dochodowego.

Wysokość dodatku elektrycznego

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

 

Termin składania wniosku o dodatek elektryczny

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

 

Wnioski można składać:

  • w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Strumieniu, 1 Maja 18, 43-246 Strumień, w godzinach pracy Ośrodka

lub

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego elektronicznie, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

 

Dokumenty do pobrania:

Dodatek elektryczny wniosek

Klauzula informacyjna – Dodatki elektryczne

Instrukccja – Jak wypełnić wniosek o dodatek elektryczny gospodarstwa domowe