Zapytanie ofertowe – Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

– Kurs „Magazynier z obsługą wózka widłowego” –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Informacje szczegółowe: Magazynier z obsługą wózka widłowego – zapytanie www