Fundusz Solidarnościowy – Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gmina Strumień – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu, przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego z państwowego funduszu celowego – Fundusz Solidarnościowy.

Celem programu jest ogólnodostępne wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych mające na celu zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej“ – edycja 2021  zapewnia dostęp do usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, którego zadaniem będzie pomoc w wykonywaniu czynności dnia codziennego, a także zapewnienie holistycznego wsparcia w funkcjonowaniu w życiu społecznym, a także stymuluje osobę niepełnosprawną do większej intensyfikacji w podejmowaniu aktywności życiowej. W ramach realizacji usługi asystenckiej prowadzona jest profilaktyka przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczenie społeczne w tym m.in. poprzez umożliwienie uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Wartość finansowania wynosi: 38 019 zł

Termin realizacji zadania: 01.02.2021r. – 31.12.2021r.

W ramach Programu zostało zatrudnionych 2 asystentów osoby niepełnosprawnej, którzy będą świadczyć pomoc środowiskową czterem beneficjentom Programu.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

  • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
  • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
  • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych
  • organizacji wyjść do domu, pracy, placówek oświatowych, miejsc kultu religijnego, znajomych, rodziny itd.
  • zakupach
  • załatwianiu spraw urzędowych
  • korzystaniu z dóbr kultury itd.

 

Uczestnik programu nie ponosi żadnych kosztów odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystenta w całości finansowane są z Funduszu Solidarnościowego. 

Informacje dotyczące Programu udziela w MOPS w Strumieniu:

tel.  338571 461

email: mops@um.strumien.pl