Rekrutacja do projektu EFS

PLAKAT RBGOśrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ogłasza rekrutację do projektu „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie

Projekt skierowany jest do:

  • osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w szczególności osób pozostających bez pracy,

  • rodzin objętych pomocą OPS w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  • osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,

  • osób bezrobotnych zakwalifikowane do III profilu Pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która zamieszkuje na terenie Gminy Strumień, korzysta ze świadczeń pomocy społecznej oraz nie korzysta z tego samego typu wsparcia w innych Działaniach i Priorytetach współfinansowanych przez Unię Europejską.

W ramach Projektu organizowane będą:

  • kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji  oraz potrzeb rynku pracy (m.in. Kurs Prawo Jazdy Kat. B),

  • szkolenia społeczne,
  • indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy/coach, prawnik),

Osoby zainteresowane oraz spełniające powyższe kryteria proszone są o osobisty kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS w Strumieniu lub Biurem Projektu – pok. nr 4 . w godz. pracy Ośrodka

Nabór uczestników do Projektu trwa od lutego 2016 r. do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.