Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pn.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w ramach i w celu realizacji projektu „ Usługi społeczne w Gminie Strumień” dofinansowanego ze źródeł programu RPO WŚ na lata 2014-2020,w ramach Osi Priorytetowej: 9 Włączenie społeczne Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych- konkurs

Odbiorcami usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania są osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu zamieszkałe w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa   śląskiego w gminie Strumień.

Pomoc może być przyznana:

  • osobie samotnej w rozumieniu art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, która jest pozbawiona takiej pomocy mimo wykorzystania własnych uprawnień, zasobów i możliwości;
  • osobie samotnie gospodarującej w rozumieniu art. 6 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, gdy wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości;
  • osobie w rodzinie, gdy rodzina nie może, z uzasadnionej przyczyny, zapewnić odpowiedniej pomocy, wykorzystując swe uprawnienia, zasoby i możliwości.

 4.1.1 Zakres rzeczowy zamówienia:  Świadczenie usługi opiekuńczej w miejscu zamieszkania.

Liczba godzin na  1 uczestnika projektu: średnio 62 h/miesiąc

Usługa opiekuńcza świadczona na rzecz  minimum 2 podopiecznych ok. 130 h/ na miesiąc tj.  do 2080 h od  dnia podpisania umowy do 30.09.2022 r.

 4.1.2 Zakres usługi obejmuje w szczególności:

Świadczenie usługi opiekuńczej dla osób niesamodzielnych i pomoc uczestnikom projektu w zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w tym żywieniowych, opiekę higieniczną, pielęgnację poprzez m.in.:

 

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się);
  • Opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji);
  • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej;
  • Zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych

Specyfikacja Zamówienia

Załącznik numer 1 – Formularz ofertowy

Załącznik numer 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków

Załącznik numer 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik numer 4 – Wykaz osób skierowanych do świadczenia usługi

Załącznik numer 5 – Wykaz usług

Załącznik numer 6 – postanowienia umowne

 Załącznik numer 7 – Karta usług opiekuńczych 

Załącznik numer 8 – Dziennik usług opiekuńczych

Załącznik numer 9 – Kontrakt trójstronny

Załącznik numer 10 – Wzór oświadczenia dla wykonawców