Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu pozyskał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację usług opiekuńczych

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu pozyskał środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji spełniających warunki do udzielenia pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 października 2018r. kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018r. poz.1508, z późn.zm.).

Realizacja programu obejmuje okres od 01 marca do 31 grudnia 2019 roku.

Celem programu jest m.in. poprawa jakości świadczonych usług, rozszerzenia ofert usług opiekuńczych, zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych i dzieci do 16 roku życia posiadających stosowne orzeczenie.

Dofinansowanie zadania odejmuje 50% kosztów jego realizacji.

Osoby którym świadczone są usługi współfinansowane z Programu nie ponoszą odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze.

Kwota pozyskana to 18.400,00 zł.