Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na stanowisko – Doradca zawodowy/Animator Pracy –

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do składania ofert na stanowisko – Doradca zawodowy/Animator Pracy –

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. ogłoszenie doradca zawodowy (AP)