Zestawienie ofert – dot. pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu działając zgodnie z art. 222 ust.5 ustawy z dnia  11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 2019 z późn.zm) zawiadamia o ofertach złożonych w dniu 06-07-2021 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie  podstawowym bez negocjacji pn. „Usługi społeczne w Gminie Strumień”- świadczenie usług opiekuńczych i asystenckich Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie: 10:30

zestawienie z otwarcia ofert

zestawienie z otwarcia ofert – podpis elektroniczny