Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania: Kurs Manikiurzystka – pedikiurzystka

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu zaprasza do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania

 Kurs Manikiurzystka – pedikiurzystka

w ramach projektu pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –  Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna Integracja, Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

szczegóły w załączniku: zapytanie ofertowe Kurs Manikiurzystka – pedikiurzystka