Projekt “Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno – zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

 

Projek loga

 

PLAKAT RBG

„Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu realizuje Projekt pozakonkursowy pn. „Aktywny powiat cieszyński – program aktywizacji społeczno-zawodowej w obszarze pomocy społecznej” w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja Poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach Projektu organizowane będą:

  1. kursy, szkolenia edukacyjne i zawodowe dostosowane do indywidualnych predyspozycji  oraz potrzeb rynku pracy,
  2. szkolenia miękkie z zakresu doradztwa zawodowego i psychologii,
  3. indywidualne spotkania z doradcą zawodowym, psychologiem,
  4. indywidualne porady specjalistyczne (psycholog, doradca zawodowy),
  5. imprezy integracyjne.

Nabór uczestników do Projektu trwa od stycznia 2016 r. do momentu uzyskania wymaganej liczby osób biorących udział w Projekcie.
Biuro Projektu
czynne: poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. od 7:00 – 15:00

środa w godz. 7:00 – 16:00

piątek w godz. 7:00 – 14:00
43-246 Strumień, ul. 1 Maja 18
tel./fax. 33 8571461

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Celem projektu realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu będzie objęcie wsparciem osoby zagrożone wykluczeniem społecznym zamieszkałe na terenie gminy Strumień. Nasze działania będą skoncentrowane na grupie osób oraz rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Poprzez opracowanie Indywidualnych Planów Działania oraz ścieżek reintegracji zawodowej będziemy chcieli w sposób jak najbardziej efektowny nie tylko dotrzeć do konkretnych potrzeb naszych klientów, ale także wykorzystać ich wewnętrzny potencjał oraz zasoby w celu dokonywania trwałych zmian w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym oraz zawodowym.