Projekt – Usługi Społeczne w gminie Strumień

Banner z projektu

PROJEKT: „Usługi społeczne w Gminie Strumień” NR: WND – RPSL.09.02.05-24-01AA/20-002

Z ogromną przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa o rozpoczęciu realizacji projektu pt.: „Usługi społeczne w Gminie Strumień ”. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX: Włączenie społeczne, Działanie 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs, a okres jego realizacji trwa od 01.03.2021 r. do 30.09.2022 r.

Projekt realizowany jest przez Gminę Strumień/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Strumieniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
i Niesamodzielnych .

Projekt jest skierowany do 70 osób (w tym 47 kobiet) zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, niesamodzielnych i/lub niepełnosprawnych – zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa śląskiego w Gminie Strumień oraz 20 opiekunów faktycznych ww. osób (w tym 15 kobiet) zamieszkujących/ pracujących/ uczących się w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w województwie śląskim w Gminie Strumień.

W ramach projektu planowane jest następujące wsparcie:

 1. Dla potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:

 1. usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania (usługa opiekuńcza, porada psychologa/prawnika/dietetyka, usługa cateringowa, usługa fryzjerska/kosmetyczna, zapewnienie materiałów zużywalnych)

 2. usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla osób niepełnosprawnych

 3. utworzenie mieszkania wspomaganego w formie mieszkania wspieranego

 4. utworzenie Klubu Seniora, w ramach którego będą organizowane:

 • warsztaty zajęciowe – rozwijanie umiejętności i zainteresowań
  w grupach

 • gimnastyka – m.in. joga, aerobik, ćwiczenia na zdrowy kręgosłup

 • spotkania z lekarzami – pogadanki tematyczne

 • wyjścia do kina/teatru/na basen

 1. Dla opiekunów faktycznych zostanie utworzone Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, w ramach którego będą świadczone następujące usługi:

  1. szkolenia w tematach:

   1. Metody pielęgnacyjne – opieka nad osobą niesamodzielną.

   2. Sposoby aktywizowania podopiecznych.

   3. Metody pracy z podopiecznym cierpiącym na deficyty pamięci.

  2. spotkania grupowe dla opiekunów faktycznych i zespołów projektowych połączone z poradnictwem dot. projektu i wymianą doświadczeń

  3. wsparcie psychologa dla opiekunów faktycznych zgłaszających taką potrzebę mające na celu poprawę kondycji psychicznej oraz wsparcie opiekunów w rozwiązywaniu problemów psychologicznych, m.in. poprzez wzmocnienie umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami
   i nagromadzonym stresem.

  4. dyżury pracowników socjalnych z Ośrodków Pomocy Społecznej, w czasie których opiekunowie faktyczni będą mogli uzyskać informacje na temat źródeł wsparcia, pomocy w wypełnianiu dokumentów urzędowych, wsparcia w kontaktach z instytucji pomocowych innych niż OPS.

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania danego rodzaju wsparcia znajdują się
w Regulaminie projektu.

Celem głównym projektu jest wzrost samodzielności u min. 70% z 70 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z Gminy Strumień w tym 47 K, 3 osoby niepełnosprawne (2K) poprzez m.in. mieszkanie wspomagane, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania i Klub Seniora oraz zwiększenie kompetencji 20 opiekunów faktycznych (15 K) z zakresu opieki nad podopiecznymi w okresie 01.03.2021 r. -30.09.2022 r.

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych
 • poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie gminy Strumień
 • ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu
 • stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia
  w ich dotychczasowym środowisku społecznym
 • poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych
 • zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi

Całkowita wartość projektu: 1 814 266,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 542 126,78 zł

Biuro projektu: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Strumieniu ul. 1 Maja 18, 43-246 Strumień

Dokumenty rekrutacyjne: