Program 500+

Program 500+

Szczegółowe informacje na temat projektu ustawy, w tym bieżące aktualności dotyczące projektu “Rodzina 500+” mogą państwo uzyskać na stronie internetowej:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

W dniu 17 lutego 2016 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

 

Świadczenie wychowawcze

 Świadczenie wychowawcze ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opiekę nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, świadczenie wychowawcze przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1200,00 zł.

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez wnioskodawcę.

 Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

2.  Świadczenie wychowawcze na dane dziecko nie przysługuje, jeżeli osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

1) drugie z rodziców dziecka nie żyje;
2) ojciec dziecka jest nieznany;
3) powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;
4) sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;
5) dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

 

Wniosek o ustalenie prawa świadczenia wychowawczego (załącznik nr 1) składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej. W przypadku Gminy Strumień zadanie realizowane jest w MOPS w Strumieniu ul. 1 Maja 18.

Prawo do zasiłku rodzinnego ustalane jest na okres zasiłkowy (od 1 października do 30 września następnego roku) począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dziecko dołącza się odpowiednio:

  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy dołączyć odpowiednio:

  • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny;
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany odpis zupełny aktu urodzenia
  • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż

dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;

  • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające

przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a)wysokości dochodu,

b)wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c)wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d)wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e)wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

  • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:
  1. zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
  2. prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
  3. orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
  4. inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

W przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Utrata dochodu oznacza:

a) uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,

b) utratę prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) utratę zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) utratę zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem

jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d us tawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.

f) utratę zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) utratę zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

h) utratę świadczenia rodzicielskiego,

i) utratę zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

j) utratę stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. –Prawo o szkolnictwie wyższym;

W przypadku utraty dochodu należy przedstawić: dokument lub oświadczenie określające datę utraty oraz wysokość utraconego dochodu

uzyskanie dochodu oznacza

a) zakończenie urlopu wychowawczego,

b) uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

c) uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

d) uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,

f) uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,

h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

i) uzyskanie stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym

W przypadku uzyskania dochodu należy przedstawić: dokument lub oświadczenie potwierdzające datę uzyskania oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi miesiąc zatrudnienia.

Aktualne wnioski można pobrać ze strony:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 5 – Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za drugi przepracowany miesiąc