Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna, do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego są uzależnione od dochodu i przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (załącznik nr 1)składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.
Prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustalane jest na okres świadczeniowy począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od 1 sierpnia.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października.
W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 30 listopada.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio:
1.  Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
2. Zaświadczenia lub odpowiednie oświadczenie, dokumentujące wysokość innych dochodów;
3. Dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej (np. odpis aktu urodzenia);
4. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
5. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji lub oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
6. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
7. Informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:
– brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
– brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
8. Zaświadczenie lub odpowiednie oświadczenie, o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej;
9. Zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
10. W przypadku gdy osoba uprawniona jest osobą posiadającą orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym – orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
11. Dokumenty dotyczące uzyskania dochodu lub utraty dochodu (np. świadectwo pracy, druki PIT wystawione przez zakład pracy);

Utrata dochodu oznacza:

a)  uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
b)  utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c)  utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)  utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e)  wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
f)  utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g)  utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,
h) utrata świadczenia rodzicielskiego,
i) utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku utraty dochodu należy przedstawić: dokument lub oświadczenie określające datę utraty oraz wysokość utraconego dochodu;

Uzyskanie dochodu oznacza:
a)  zakończenie urlopu wychowawczego,
b)  uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
c)  uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
d)  uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego  świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
e)  rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.),
f)  uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
g) uzyskanie świadczenia rodzicielskiego,
h) uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

W przypadku uzyskania dochodu należy przedstawić: dokument lub oświadczenie potwierdzające datę uzyskania oraz wysokość uzyskanego dochodu za drugi miesiąc zatrudnienia.

12. Orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
13. W przypadku gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Aktualne wnioski można pobrać ze strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 6 – Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym za pierwszy pełny przepracowany
miesiąc

Załącznik nr 7 – Zgoda na przelew świadczeń na konto